HRC NH2 钢制保险丝底座 500V 690V 400A

HRC NH2 钢制保险丝底座 500V 690V 400A

HRC NH2 钢制保险丝底座 500V 690V 400A

中国爱盾电气“Solarson”牌 HRC NH00 钢熔断器底座 500V 690V 400A 用于 NH2、NT2 熔断器

技术数据:

额定电压:500/690V

额定电流:400A

分断能力:500V-120kA,690V-80kA

功能等级:gG/gL\gtr\aM\gM\aR

标准:IEC50269、DIN43620、VDE 0636

不。

产品类别

兼容的熔断器尺寸

额定电压 (V)

额定电流(A)

外形尺寸(毫米)

A

H

18039

NT1

RT16-1 NT1 NH1

500/690

250

175

200

50

30

82

18040

NT2

RT16-2 NT2 NH2

500/690

400

200

230

64

30

104

18041

NT3

RT16-3 NT3 NH3

500/690

630

210

250

64

30

120

方面