HRC NH3 钢制保险丝底座 500V 690V 630A

HRC NH3 钢制保险丝底座 500V 690V 630A

HRC NH3 钢制保险丝底座 500V 690V 630A

中国爱盾电气“Solarson”牌 HRC NH03 钢熔断器底座 500V 690V 400A 用于 NH3、NT3 熔断器

技术数据:

额定电压:500/690V

额定电流:630A

分断能力:500V-120kA,690V-80kA

功能等级:gG/gL\gtr\aM\gM\aR

标准:IEC50269、DIN43620、VDE 0636

不。产品类别兼容的熔断器尺寸额定电压 (V)额定电流(A)外形尺寸(毫米)
AH
18039 NT1 RT16-1 NT1 NH1 500/690 250 175 200 50 30 82
18040 NT2 RT16-2 NT2 NH2 500/690 400 200 230 64 30 104
18041 NT3 RT16-3 NT3 NH3 500/690 630 210 250 64 30 120

方面