HRC NH1 陶瓷保险丝底座 500V 690V 250A

HRC NH1 陶瓷保险丝底座 500V 690V 250A

HRC NH1 陶瓷保险丝底座 500V 690V 250A

中国保险丝制造商 Aidun Electric “Solarson” 品牌 HRC NH00 瓷熔断器底座 500V 690V 250A 用于 NH1、NT1 熔断器

技术数据:

额定电压:500/690V

额定电流:250A

分断能力:500V-120kA,690V-80kA

功能等级:gG/gL\gtr\aM\gM\aR

标准:IEC50269、DIN43620、VDE 0636

不。

产品类别

兼容的熔断器尺寸

额定电压 (V)

额定电流(A)

180331

氨水1

RT16-1 NT1 NH1

500/690

250

方面