NH 半导体高速熔断器 690V AC / 40-1000A

NH 半导体高速熔断器 690V AC / 40-1000A

NH 半导体高速熔断器 690V AC / 40-1000A

Aidun Electric “Solarson” 品牌方体高速保险丝 NH000 690V AC / 10-315A IEC 60269-4。

技术数据

  • 额定电流:40A-1000A
  • 额定电压:690V AC
  • 分断能力:100kA
  • 等级:aR/gR
  • 标准:IEC60296-4 DIN43 620
不。产品类别竞争对手零件号额定电压(V)额定电流(A)外形尺寸(毫米)
ACH
18255 RSM02Z135 170M,3NE 690/700 40-400 69 135 58 47 40 20
18256 RSM03Z150 170M,3NE 690/700 400-700 69 150 71 57 48岁25
18257 RSM04Z150 170M,3NE 690/700 500-900 69 150 88 68 60 32
18258 RSM05Z150 170M,3NE 690/700 500-1000 69 150 88 75 60 32

方面: